SW 0218 - Handachi Showa - Masatsugu - Price Euro 6.860,00

 

Tachimei: Hizenkuni Masatsugu kore saku; Ura: Showa Tsuchinoto Hitsuji (1979); Nagasa: 77.2 cm; Weight W/out saya: 950g; Sori: 28 mm; Motohaba: 3,20 cm; Sakihaba: 2,38 cm; Motokasane: 6,4 mm; Sakikasane: 4,8 mm; Hamon: Choji midare with kinsuji e sunagashi; Hada: itame with jinie as kamakura tachi; Horimono: Bo-hi; Menuki, Fuchi/Kashira, Tsuba: Edo period. Comes with silk sageo, work saya black laquered and brocade bag.

antique japan