SW 0015- Katana Heisei

Mei: Izumo Kuniju Toshihiro; Heisei (2006); Hamon: Notare; Nagasa: 72,7 cm; Sori: 1,7 cm; Motohaba: 3,40 cm; Sakihaba: 2,80 cm; Motokasane: 6,1 mm; Sakikasane: 4,0 mm; Habaki: silver; Horimono: Bo-Hi; Fuchi/Kashira: modern; Tsuba: Edo period, iron sukashi. Perfect polish, no defect. Comes with sageo and brokade bag. SOLD

antique japan