SW 0014 - Katana Shinto

Mei: Iwaminokami Fujiwara Kunisuke (石見守国助), Horikawa-Kunihiro school, brother of Kawachinokami Kunisuke (河内守国助); Hamon: Gunome-Choji Mokume-Hada Sunagashi, Kinsuji; Nagasa: 69,5 cm; Sori: 1,5 cm; Motohaba: 3,00 cm; Sakihaba: 2,00 cm; Motokasane: 6,2 mm; Sakikasane: 4,2 mm; Habaki: covered with gold foil; Horimono: Bo-Hi; Fuchi/Kashira: Edo period, shakudo, gold inlaid, ducks and lake herbs theme; Tsuba: Edo period, iron sukashi. Perfect polish, no defect. Comes with sageo and brokade bag. SOLD

antique japan