InteraToshi

Status: SOLD

SW 0015- Katana Heisei

Mei: Izumo Kuniju Toshihiro; Hamon: Notare; Nagasa: 72,7 cm; Sori: 1,7 cm; Motohaba: 3,40 cm; Sakihaba: 2,80 cm; Motokasane: 6,1 mm; Sakikasane: 4,0 mm; Habaki: silver; Horimono: Bo-Hi; Fuchi/Kashira: modern; Tsuba: Edo period, iron sukashi. Perfect polish, no defect. Comes with sageo and brokade bag.

InteraSmallk

Status: Available

SW 0103 - Katana Shinto - Price Euro 6,555,00

Mei: Iwaminokami Fujiwara Kunisuke (石見守国助), Horikawa-Kunihiro school, brother of Kawachinokami Kunisuke (河内守国助); Hamon: Gunome-Choji Mokume-Hada Sunagashi, Kinsuji; Nagasa: 69,5 cm; Sori: 1,5 cm; Motohaba: 3,00 cm; Sakihaba: 2,00 cm; Motokasane: 6,2 mm; Sakikasane: 4,2 mm; Habaki: covered with gold foil; Horimono: Bo-Hi; Fuchi/Kashira: Edo period, shakudo, gold inlaid, ducks and lake herbs theme; Tsuba: Edo period, iron sukashi. Perfect polish, no defect. Comes with sageo and brokade bag.

Intera

Status: Available

SW 0172 - Katana Koto - Price Euro 8.735,00

Mumei; Hada: itame, Hamon: gunome-choji; Nagasa: 76,0 cm; Sori: 2,0 cm; Motohaba: 3,05 cm; Sakihaba: 2,00 cm; Motokasane: 6,5 mm; Sakikasane: 4,6 mm; Habaki: copper; Horimono: Bo-Hi; Fuchi: Edo period, shakudo, silver inlaid, wave theme; Tsuba: Edo period, iron sukashi, ducks theme. Perfect polish, no defect. Shirasaya. Good for hi-grade iaido practice.

TachiIntera

Status: SOLD

SW 0127 - Tachi Koto - Fujishima

Mumei (Fujishima?); age: 16 cent.; Hada: Itame w/Mokume; Hamon: Gunome; boshi: Midarekomi Komaru; Nagasa: 73,0 cm; Sori: 2,0 cm; Motohaba: 2,85 cm; Motokasane: 6,4 mm; Blade Weight: 650 gr; Habaki: copper; Horimono: Maru-Hi. Koshirae: Itomakinotachi, Meiji era, and for Iaido practice a beautiful modern Katana koshirae with same saja and Edo period tsuba design of Sakura no Ki trunk, limbs and blossom of cherry. Flowers are carved in katakiri bori and their center are inlaid in yamagane; Sakura (cherry) symbolizes bravery and the desire for purity that were cherished in the heart of a samurai.

BigHandachi

Status: Available

SW 0218 - Handachi Showa - Masatsugu - Price Euro 7.160,00

 

Tachimei: Hizenkuni Masatsugu kore saku; Ura: Showa Tsuchinoto Hitsuji (1979); Nagasa: 77.2 cm; Weight W/out saya: 950g; Sori: 28 mm; Motohaba: 3,20 cm; Sakihaba: 2,38 cm; Motokasane: 6,4 mm; Sakikasane: 4,8 mm; Hamon: Choji midare with kinsuji e sunagashi; Hada: itame with jinie as kamakura tachi; Horimono: Bo-hi; Menuki, Fuchi/Kashira, Tsuba: Edo period. Comes with silk sageo and brocade bag.

Interasmall3

Status: Available

SW 0227 - Naginata Shinto - Price Euro 3.820,00

 

Mei: Kashu Ju Chiyohiro; Genroku Era; Nagasa: 37.7 cm; Hamon: Gunome-Choji. Habaki: Silver. Shirasaya; NBTHK Papered. Hawley: CHI4, rated 15.

ItoInterasmall

Status: SOLD

SW 0188 - Itomakinotachi Koto

 

Mumei Koto Period in Itomakinotachi Koshirae; Nagasa: 76.7 cm; Sori: 25 mm; Motohaba: 3,00 cm; Sakihaba: 1,85 cm; Motokasane: 7,3 mm; Sakikasane: 4,5 mm; Hamon: Suguha; Hada: itame with jinie; some delaminations; Habaki: Copper.

InteraGuntosmall

Status: Available

SW 0071 - Katana Shinto (Gunto mounting) - Seki School - Price Euro 4.949,00

Mumei, attributed to Shinto Seki School; Late Edo period (1750); Hada: Itame, Hamon: Gunome; Boshi: Komaru; Nagasa: 69,5 cm; Sori: 1,3 cm; Motohaba: 2,85 cm; Sakihaba: 2,25 cm; Motokasane: 7,1 mm; Sakikasane: 5,6 mm; Habaki: copper, gilded; Koshirae: Army (1938) Officers' Shin-Gunto. NTHK Shintei Sho Origami.